یارانه ، حق الناس است یا بیت المال ؟

یارانه ، حق الناس است یا بیت المال ؟

X